Physical and digital books, media, journals, archives, and databases.
Results include
 1. Kārnāmah va khāṭirāt-i Hāshimī Rafsanjānī sāl-i 1377 : Dar justujū-yi maṣlaḥat

  Hāshimī Rafsanjānī, ʻAlī Akbar
  Chāp-i avval چاپ اول - Tihrān : Daftar-i Nashr-i Maʻārif-i Inqilāb, 1400 [2021] تهران :‏ ‏دفتر نشر معارف انقلاب،‏ ‏1400 [2021]

 2. Rivāyat-i nāravā : dah maqālah dar naqd-i kārnāmah va khāṭirāt-i siyāsī-i Akbar Hāshimī Rafsanjānī

  Shahīdānī, Suhrāb Muqaddamī.
  Chāp-i avval - Tihrān : Muʼassasah-i Farhangī-i Bunyād-i Tārīkhʹpizhūhī va Dānishnāmah-i Inqilāb-i Islāmī, 1398 [2019] تهران :‏ ‏ بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، ‏ ‏1398 [2019]

 3. Kārnāmah va khāṭirāt-i sāl-i 1359 : Inqilāb dar buḥrān

  Hāshimī Rafsanjānī, ʻAlī Akbar
  Chāp-i 1. چاپ ١. - Tihrān : Daftar-i Nashr-i Maʻārif-i Inqilāb, 1384 [2005 or 2006] تهران : دفتر نشر معارف انقلاب، ١٣٨٤.

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.
No guide results found... Try a different search

Library website

Library info; guides & content by subject specialists
No website results found... Try a different search

Exhibits

Digital showcases for research and teaching.
No exhibits results found... Try a different search

EarthWorks

Geospatial content, including GIS datasets, digitized maps, and census data.
No earthworks results found... Try a different search

More search tools

Tools to help you discover resources at Stanford and beyond.