Physical and digital books, media, journals, archives, and databases.
Results include
 1. Qaṭʻnāmahʹhā-yi rāhpaymāyīʹhā-yi Inqilāb-i Islāmī

  Dālvand, Ḥamīd Riz̤ā
  Chāp-i avval چاپ اول. - Tihrān : Muʼassasah-i Farhangī-i Hunarī va Intishārāt-i Markaz-i Asnād-i Inqilāb-i Islāmī, 1398 [2019] تهران :‏ ‏موسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‏ ‏1398 [2019]

 2. Mis̲l-i barf āb khvāhīm shud : muz̲ākirāt-i "Shūrā-yi Farmāndihān-i Artish" : (Day-Bahman-i 1357)

  Chāp-i 2. ‏چاپ ٢. - Tihrān : Nashr-i Nay, 1366 [1987] ‏تهران :‏ ‏نشر نى،‏ ‏١٣٦٦.

 3. Mubārizāt-i rūḥānīyūn va vuʻʻāẓ-i masājid bih rivāyat-i asnād

  Salīmī, Ḥishmat Allāh.
  Chāp-i 1. چاپ ١. - Tihrān : Intishārāt-i Markaz-i Asnād-i Inqilāb-i Islāmī, 1386 [2007]. تهران : انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، ١٣٨٦.

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.
No guide results found... Try a different search

Library website

Library info; guides & content by subject specialists
No website results found... Try a different search

Exhibits

Digital showcases for research and teaching.
No exhibits results found... Try a different search

EarthWorks

Geospatial content, including GIS datasets, digitized maps, and census data.
No earthworks results found... Try a different search

More search tools

Tools to help you discover resources at Stanford and beyond.