Physical and digital books, media, journals, archives, and databases.
Results include
 1. Naqsh-i manṭiq-i ḥikmat va ʻirfān dar taʼvīl : barʹrasī, sharḥ va taḥqīq-i Miṣbāḥ al-sharīʻah

  Kabīr, Yaḥyá, 1954 or 1955-
  Chāp-i avval چاپ اول - Qum : Yaḥyá Kabīr, 1399 [2020] قم :‏ ‏یحیی کبیر،‏ ‏1399 [2020]

 2. Majmūʻah-i ās̲ār-i Ḥaz̤rat-i Imām Khumaynī (S)

  Khomeini, Ruhollah
  Vīrāyish-i 2 ويراستار ٢. - Tihrān : Markaz-i Taḥqīqāt-i Kampiyūtirī-i ʻUlūm-i Islāmī (Computer Research Center of Islamic Science), 1395 [2016 or 2017] تهران : مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى، 1394 [2015 or 2016]

 3. al-Ṣilah bayna al-Ithná ʻAshrīyah wa-al-Nuṣayrīyah : al-abʻād al-tārīkhīyah wa-al-ʻaqdīyah wa-al-siyāsīyah bayna al-Shīʻah wa-al-ʻAlawīyīn

  Muṣṭafá, Muṣṭafá ʻAbd al-Ghanī
  al-Ṭabʻah al-ūlá. الطبعة الأولى. - [al-Qāhirah] : Dār al-Fallāḥ lil-Baḥth al-ʻIlmī wa-Taḥqīq al-Turāth, 2017. [القاهرة] : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 2017.

  Shīʻah; doctrines.

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.
No guide results found... Try a different search

Library website

Library info; guides & content by subject specialists
No website results found... Try a different search

Exhibits

Digital showcases for research and teaching.
No exhibits results found... Try a different search

EarthWorks

Geospatial content, including GIS datasets, digitized maps, and census data.
No earthworks results found... Try a different search

More search tools

Tools to help you discover resources at Stanford and beyond.